Englisch – Christmas

Module 1 Christmas
Unit 1 E (christmas) 1.1 Vocabulary (christmas) and listening comprehension  
Unit 2 E (christmas) 1.2 Find the christmas words  
Unit 3 E (christmas) 1.3 Memory christmas words  
Unit 4 E (christmas) 1.4 More christmas words!  
Unit 5 E (christmas) 1.5 Christmas Words "Galgenmännchen"  
Unit 6 E (christmas) 1.6 Mr. Bean feiert Weihnachten  
Powered By WP Courseware